Yritykselle

Kameravalvonta vastaamaan yrityksesi tarpeita

Olem­me eri­kois­tu­neet tote­tut­ta­maan kame­ra­val­von­ta-rat­kai­su­ja eri­tyi­ses­ti pie­niin ja kes­ki­suu­riin tiloi­hin. Otam­me asen­nuk­ses­sam­me huo­mioon sen että kiin­teis­töä ei vahin­goi­te­ta asen­nuk­ses­sa, näin rat­kai­sum­me sopi­vat hyvin myös vuo­kra-tiloi­hin. Asiak­kai­tam­me ovat mm. auto­liik­keet, kor­jaa­mot, ren­gas­liik­keet, huol­toa­se­mat ja ravin­to­lat. Tar­joam­me pal­ve­lui­tam­me niin pie­nil­le- kuin suu­ril­lek­kin yri­tyk­sil­le. Kus­tan­nusar­vion teke­mi­nen vaa­tii aina asian­tun­ti­jam­me käyn­nin, jot­ta voim­me kar­toit­taa koh­teen todel­li­set tar­peet. Samal­la asian­tun­ti­jam­me esit­te­lee kon­kreet­ti­ses­ti muka­na ole­vas­ta demo-lai­te koko­nai­suu­des­tam­me tuot­teet joi­ta myym­me.

Soi­ta tai lai­ta säh­kö­pos­tia, ja pyy­dä mei­dät käy­mään.