Kotiin

KOdin turvallisuus on nykypävää.

Kun men­nään ajas­sa taak­se­päin, kame­ra­val­von­taa oli vain arvo­koh­teis­sa ja lii­ke­ti­lois­sa. Maa­il­ma on kum­min­kin muut­tu­nut, ja yhä useam­pi kulut­ta­ja halu­aa myös kotiin tur­vaa. Mones­ti aja­tel­laan että kame­ra­val­von­ta­jär­jes­tel­män hank­ki­mi­nen on kal­lis ja moni­mut­kai­nen pro­ses­si, sitä se kum­min­kaan ei ole. Kodin tur­va­jär­jes­tel­mää sun­ni­tel­les­sa kan­nat­taa ottaa huo­mioon todel­li­set tar­peet, ja se että halu­aa­ko sitou­tua kuu­ka­si­mak­sul­li­siin pal­ve­lu­hin. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja pyy­dä mei­dät mak­sut­ta käy­mään, kar­toi­tam­me koh­teen aina tapaus­koh­tai­ses­ti ja las­kem­me tar­jouk­sen pai­kan­pääl­lä.