Pal­ve­lu­lu­paus

 

Tila­tur­va – Tur­val­li­suu­te­si puolestapuhujat

Olem­me van­taa­lai­nen pel­käs­tään kame­ra­val­von­ta­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys. Yri­tyk­sem­me mis­sio­na on tuo­da laa­duk­kaat ja kus­tan­nus­te­hok­kaat lai­te­ko­ko­nai­suu­det kaik­kien saataville.

Olem­me luo­neet kus­tan­nus­te­hok­kaan kon­sep­tin, jos­sa asiak­kaam­me osta­vat val­von­ta­ka­me­ra­jär­jes­tel­mät val­miik­si asen­net­tui­na. Asen­nuk­sen jäl­keen asen­ta­jam­me anta­vat asiak­kail­lem­me lyhyen käyt­tö­opas­tuk­sen lait­tei­siin, jon­ka jäl­keen lait­teis­ton hal­lin­ta on asiak­kaal­la itsel­lään. Kon­sep­tim­me idea on, että asiak­kaan ei tar­vit­se mak­saa kal­lii­ta kuu­kausit­tai­sia pal­ve­lu­mak­su­ja jär­jes­tel­män yllä­pi­dos­ta tai muis­ta­kaan palveluista.

Toi­mim­me alal­la, jos­sa luot­ta­mus ja tur­val­li­suus ovat avai­na­se­mas­sa. Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me aidos­ti tur­val­li­sia rat­kai­su­ja. Panos­tam­me jokai­ses­sa pro­jek­tis­sam­me läpi­nä­ky­vyy­teen, jot­ta asiak­kaam­me voi­si­vat olla täy­sin tyy­ty­väi­siä sekä pro­ses­siin että lopputulokseen.

Pal­ve­lu­lu­pauk­sem­me

1. Teem­me aina sen, min­kä lupaamme.

2. Emme raken­na jär­jes­tel­miä, jot­ka rik­ko­vat voi­mas­sa ole­vaa lainsäädäntöä.

3. Annam­me aina toi­mi­tusai­ka­tau­lun, jos­ta pidäm­me kiinni.

4. Sopi­muk­ses­sa ole­va hin­ta on sito­va, ja yllä­tys­ku­lu­ja ei asen­nuk­sen jäl­keen tule.

” Nämä asiat ovat yri­tyk­sem­me arvo­ja, ja sitou­dum­me kaik­ki nou­dat­ta­maan niitä.

Alek­si Juuso­la, Projektipäällikkö

Tur­vaa koti­si ja lähim­mäi­se­si – Varaa ilmai­nen suun­nit­te­lu­käyn­ti täältä!