Mök­ki­tur­va-kame­ra­val­von­ta

 

Mök­ki­tur­va –Tur­vaa mökil­le­si ympä­ri vuoden

Mök­ki­tur­van kame­ra­val­von­ta­rat­kai­su­jen ansios­ta suo­jaat myös kesä­mök­ki­si tai vapaa-aja­na­sun­to­si sil­loin­kin, kun et itse ole pai­kal­la. Ennal­taeh­käi­se mur­rot ja vahin­got kor­kea­luok­kais­ten val­von­ta­ka­me­roi­den avulla.

Tilaa val­miit val­von­ta­ka­me­ra­pa­ke­tit ja säi­ly­tä mie­len­rau­ha­si vuo­den jokai­se­na päivänä

Monien suo­ma­lais­ten mökit ja vapaa-ajan asun­not ovat suu­rim­man osan vuo­des­ta tyh­jil­lään tai aina­kin pit­kiä aiko­ja käyt­tä­mät­tä. Sik­si ne myös hou­kut­te­le­vat var­kai­ta ja ilki­val­lan tekijöitä.

Mie­ti­tyt­tää­kö sinua, onko mökil­lä­si kaik­ki kun­nos­sa? Onko syys­myrs­ky kaa­ta­nut ton­til­le pui­ta tai onko pihal­la käy­nyt asiat­to­mia vie­rai­li­joi­ta tut­ki­mas­sa paik­ko­ja? Mök­ki­tur­van tehok­kai­den kame­ra­val­von­ta­rat­kai­su­jen avul­la voit tur­va­ta sekä mök­ki­si että oman mie­len­rau­ha­si. Enää sinun ei tar­vit­se ajaa pit­kiä mat­ko­ja mökil­le­si vain tar­kis­taak­se­si, että kaik­ki on kun­nos­sa, ja voit nuk­kua yösi rauhassa.

Mök­ki­tur­van käyt­tä­mien Dahua-val­von­ta­ka­me­roi­den ja käte­vän etä­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män ansios­ta voit pait­si tal­len­taa myös tark­kail­la reaa­liai­kai­se­na, mitä mökil­lä­si tapah­tuu juu­ri nyt. Val­von­ta­ka­me­rat tal­len­ta­vat kuvaa, mikä­li kiin­teis­tös­sä tai sen pihal­la havai­taan lii­ket­tä, mikä hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti jäl­ki­va­hin­ko­jen sel­vit­tä­mis­tä esi­mer­kik­si var­kau­den sattuessa.

Kiin­nos­tuit­ko mök­ki­tur­vas­ta? Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja ker­rom­me lisää!

Val­miik­si esia­sen­ne­tut val­von­ta­ka­me­ra­pa­ke­tit – help­poa ja vaivatonta

Toi­mi­tam­me val­miik­si esia­sen­ne­tut kame­ra­val­von­ta­rat­kai­sut mökeil­le ja vapaa-ajan asun­noil­le kaik­kial­le Suomeen.

Näin help­poa se on:

1. SUUN­NIT­TE­LU

Kar­toi­tam­me asiak­kaan toi­vei­siin ja mökin tar­pei­siin sovel­tu­vat val­von­ta­ka­me­rat ja las­kem­me tarjouksen.

2. ESIA­SEN­NUS JA TOIMITUS

Esia­sen­nam­me lait­teet val­miik­si. Toi­mi­tam­me asiak­kaal­le pos­tit­se val­miin pake­tin, johon sisäl­ty­vät kyt­ke­mis­tä vail­le käyt­tö­val­miit kame­rat, tal­len­ti­met ja asen­nus- sekä käyt­tö­oh­jeet. Vaih­toeh­toi­ses­ti lait­tei­den nou­to tapah­tuu Van­taan toi­mi­pis­tees­tä, jol­loin voim­me opas­taa myös val­von­ta­ka­me­roi­den käyttöönotossa.

3. LAIT­TEI­DEN KYT­KE­MI­NEN ITSEA­SEN­NUS-OHJEI­DEN AVULLA

Mökil­lä asiak­kaan tar­vit­see vain ruu­va­ta kame­rat pai­koil­leen ja kyt­keä ne “väri väriin” -peri­aat­teel­la. Asia­kas kyt­kee kame­rat hel­pos­ti sel­kei­den kir­jal­lis­ten itsea­sen­nus­oh­jei­den avulla.

3. VAL­MII­DEN VAL­VON­TA­KA­ME­ROI­DEN KÄYT­TÖÖN­OT­TO JA ETÄKÄYTTÖ

Kame­rat ovat nyt val­miit käy­tet­tä­vik­si. Annam­me kaik­kiin Mök­ki­tur­van val­von­ta­ka­me­ra­rat­kai­sui­hin käyt­tö­oh­jeet, joi­den avul­la kame­roi­den etä­käyt­tö ja reaa­liai­kai­nen seu­raa­mi­nen on helppoa.

Las­ke Mök­ki­tur­val­le­si hin­ta käte­väs­ti täällä.

Mik­si vali­ta Mök­ki­tur­van valvontakameraratkaisu?

Kame­rat ja näky­vil­le kiin­ni­te­tyt kyl­tit sekä tar­rat ker­to­vat pihas­sa asiat­to­mas­ti liik­ku­vil­le, että mök­ki­si on tur­vat­tu Mök­ki­tur­van kame­ra­val­von­ta­jär­jes­tel­mil­lä, mikä jo itses­sään ehkäi­see tehok­kaas­ti ilki­val­lan­te­ko­ja ja var­kauk­sia. Jos kiin­teis­tön alu­eel­la kui­ten­kin tapah­tuu var­kaus, val­von­ta­ka­me­rat tal­len­ta­vat tilan­teen ja vahin­ko­jen jäl­ki­sel­vit­te­ly on huo­mat­ta­vas­ti helpompaa.

Etä­käyt­tö­mah­dol­li­suu­den ansios­ta voit seu­ra­ta val­von­ta­ka­me­roi­den kuvaa reaa­lia­jas­sa tie­to­ko­neel­ta­si tai vaik­ka­pa tablet­ti­si tai puhe­li­me­si ruu­dul­ta, mis­sä ja mil­loin vain.

Käyt­tä­mäm­me Dahua-val­von­ta­ka­me­rat tar­joa­vat moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia niin sisä- kuin ulko­ti­lo­jen­kin suo­jaa­mi­seen. Kame­rat, jot­ka kes­tä­vät pak­kas­ta jopa -40 °C sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si tal­vel­la tyh­jil­lään ole­vien mök­kien ja nii­den piho­jen valvomiseen.

Haluat­ko tur­va­ta mök­ki­si ympä­ri vuo­den, myös sil­loin kun et itse ole paikalla?

Ota yhteyt­tä, niin etsi­tään yhdes­sä sinun tar­pei­sii­si par­hai­ten sovel­tu­va kameravalvontaratkaisu.