Asennus

Asennuspalvelumme

TILATURVA koko­nais­pal­ve­luun kuu­luu aina asen­nus, laa­du­kas asen­nus­työ onkin meil­le kun­nia-asia. Olem­me raken­ta­neet asen­nus­pal­ve­lum­me niin, että asen­ta­jal­la on aina kaik­ki asen­nuk­seen tar­vit­ta­va muka­na autos­saan. Näin pys­tym­me vält­tä­mään tur­hat rau­ta­kaup­pa­käyn­nit, ja voim­me suo­rit­taa työn yksi­jak­soi­ses­ti val­miik­si asti.

Kon­sep­tiim­me kuu­luu että suun­nit­te­li­jam­me ja asen­ta­jam­me aloit­ta­vat asen­nuk­sen alku­pa­la­ve­ril­la koh­tees­sa. Näin saam­me asiak­kaan ja toi­mit­ta­jan välil­le mah­dol­li­sim­man vähän väli­kä­siä, ja mah­dol­li­sil­ta vää­rin­kä­si­tyk­sil­tä ja näke­my­se­roil­ta pys­ty­tään vält­ty­mään. Koh­teen asen­nusai­ka on aina tapaus­koh­tai­nen, ja se vaih­te­lee yhdes­tä jopa kym­me­neen päi­vään.