Kame­ra­val­von­ta yritykselle

 

Tur­vaa yri­tyk­sel­le­si Tila­tur­van kame­ra­val­von­ta­rat­kai­su­jen avulla

Kame­ra­val­von­nan avul­la ehkäi­set asia­ton­ta liik­ku­mis­ta yri­tyk­se­si alu­eel­la ja suo­jaat yri­tyk­se­si ilki­val­lal­ta. Vahin­gon sat­tues­sa kame­ra tal­len­taa mur­ron tai tihu­työn tapah­tu­ma­het­kel­lä ja jäl­ki­va­hin­ko­jen sel­vit­te­lys­tä tulee huo­mat­ta­vas­ti vaivattomampaa.

Pal­ve­lem­me kai­ken kokoi­sia yri­tyk­siä kat­ta­vas­ti Ete­lä-Suo­men ja Poh­jois-Poh­jan­maan alueil­la. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me aina ilmai­sen suun­nit­te­lu­käyn­nin, jon­ka aika­na kar­toi­tam­me val­von­ta­ka­me­roi­den tar­peet ja las­kem­me tar­jouk­sen. Demo­lait­tei­dem­me ansios­ta asiak­kaam­me voi­vat tutus­tua kame­roi­hin ja etä­käyt­tö­so­vel­luk­seen, jo ennen kuin teke­vät ostopäätöksen.

Seu­raa val­von­ta­ka­me­roi­den kuvaa reaaliajassa

Kame­roi­den avul­la voit seu­ra­ta reaa­lia­jas­sa, mitä yri­tyk­se­si tilois­sa ja kiin­teis­tö­jen piha-alueil­la tapah­tuu sil­loin, kun et itse ole pai­kal­la. Älyk­kään etä­käyt­tö­mah­dol­li­suu­den ansiois­ta kame­roi­den kuva kul­kee halu­tes­sa­si muka­na­si 24 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa niin koto­na, mökil­lä kuin loma­mat­kal­la­kin. Live­ku­vaa voit seu­ra­ta hel­pos­ti puhe­li­me­si, tablet­ti­si tai tie­to­ko­nee­si näy­töl­tä mis­sä tahansa.

Älyk­käät kame­ra­val­von­ta­rat­kai­sut yri­tyk­sel­le­si räätälöitynä

Tar­joam­me kame­ra­val­von­taa kai­ken­lais­ten koh­tei­den ja yri­tys­ten tar­pei­siin. Rää­tä­löim­me sopi­vat rat­kai­sut niin sisä- kuin ulko­käyt­töön, pie­nis­tä lii­ke­ti­lois­ta suu­riin teollisuushalleihin.

 Käy­tös­säm­me ovat erin­omai­sel­la hin­ta-laa­tu-suh­teel­la varus­te­tut Dahuan älyk­käät val­von­ta­ka­me­rat. Dahua on yksi maa­il­man suo­si­tuim­mis­ta val­von­ta­ka­me­roi­den val­mis­ta­jis­ta, jon­ka kat­ta­vas­ta tuo­te­per­hees­tä löy­ty­vät rat­kai­sut jokai­sen yksi­löl­li­siin tarpeisiin.

Kiin­nos­tuit­ko kame­ra­val­von­ta­jär­jes­tel­mis­täm­me? Ota yhteyt­tä ja tilaa yri­tyk­sel­le­si ilmai­nen suun­nit­te­lu­käyn­ti – et sitou­du mihinkään! 

Moni­puo­li­sia mah­dol­li­suuk­sia ja äärim­mäis­tä tarkkuutta

Dahua Lite -sar­jan edul­li­set kame­rat sovel­tu­vat erin­omai­ses­ti yleis­val­von­taan. Kiin­teäl­lä optii­kal­la varus­tet­tu­jen kame­roi­den avul­la saa­daan terä­vä­piir­to­ku­vaa esi­mer­kik­si käy­tä­väs­tä tai oviaukosta.

Dahua Pro -sar­jan kame­rat sovel­tu­vat puo­les­taan vaa­ti­vim­piin­kin olo­suh­tei­siin. IVS-tek­niik­kaa (Intel­li­gent Video Sur­veil­lance Sys­tem) hyö­dyn­tä­vä Pro-sar­ja tar­jo­aa lukui­sia vaih­toeh­to­ja PTZ-omi­nai­suuk­sis­ta (Pan, Tilt & Zoom) eli 360 astet­ta kään­ty­vis­tä ja zoo­mil­la varus­te­tuis­ta kame­rois­ta läm­pö­ka­me­roi­hin. Tuo­te­per­hee­seen kuu­lu­vat myös rekis­te­ri­kil­pien luke­mi­seen kehi­te­tyt ANPR-kame­rat (Auto­ma­tic num­ber-pla­te recog­ni­tion), joi­hin voi­daan asen­taa esi­mer­kik­si auto­maat­ti­ses­ti lau­kea­va häly­tys, kun tun­te­ma­ton ajo­neu­vo ajaa yri­tyk­sen pihaan. Ansa­lan­ka-toi­min­non ansios­ta voi­daan asen­taa auto­maat­ti­nen häly­tys sil­loin, kun jokin kiin­teis­tön alu­eel­le ennal­ta mää­ri­tet­ty lin­ja ylitetään.

IVS-tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa kuvaa­mi­sen mää­rit­tä­mi­sen objek­tien koon mukaan, min­kä ansios­ta lii­ke­tun­nis­tin­ta hyö­dyn­tä­vä kuvaus ei käyn­nis­ty tur­haan esi­mer­kik­si lumi­hiu­ta­lei­den takia.

Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja kysy lisää Dahuan älyk­käis­tä valvontakameroista!

Kaik­ki Tila­tur­van rat­kai­sut ilman kuu­kausi­mak­su­ja ja yllä­tys­ku­lu­ja – Mak­sat vain yhden hinnan

Valit­se­mal­la Tila­tur­van saat luo­tet­ta­van kame­ra­val­von­nan ammat­ti­tai­dol­la asen­net­tu­na ja täy­sin käyt­tö­val­mii­na. Toi­sin kuin monet kil­pai­li­jam­me me emme peri lain­kaan kuu­kausi­mak­su­ja, etkä sinä jou­du myös­kään mak­sa­maan yllät­tä­viä lisäkustannuksia.

Tila­tur­van asiak­kaa­na mak­sat aina vain yhden hin­nan. Asen­nuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen jäl­keen lait­teis­ton hal­lin­ta on täy­sin sinun käy­tös­sä­si ja omistuksessasi.

Annam­me kai­kil­le val­von­ta­ka­me­roil­lem­me vuo­den takuun, jon­ka aika­na takuu­na­lai­set huol­lot ja kor­jauk­set suo­ri­te­taan vii­meis­tään vii­kon sisäl­lä vikailmoituksesta.

Tur­vaa yri­tyk­se­si kaik­ki­na vuo­ro­kau­den aikoi­na, ympä­ri vuo­den – Valit­se Tila­tur­van valvontakameraratkaisut

Ota yhteyt­tä ja pyy­dä mei­dät käymään!