Kame­ra­val­von­ta kotiin

 

Tur­vaa koti­si Tila­tur­van kame­ra­val­von­nan avulla

Kame­ra­val­von­ta on teho­kas kei­no ennal­taeh­käis­tä luvat­to­mien vie­rai­li­joi­den tun­keu­tu­mi­nen kotiin.

Kame­ra­val­von­tam­me ei sovel­lu ainoas­taan lii­ke­ti­lo­jen ja arvo­koh­tei­den suo­je­le­mi­seen, vaan sen avul­la voi­daan tuo­da tur­vaa kai­kil­le kulut­ta­jil­le. Tila­tur­van laa­duk­kai­den kame­ra­val­von­ta­rat­kai­su­jen avul­la suo­jaat koti­si edul­li­ses­ti ja vai­vat­to­mas­ti. Pal­ve­lem­me asiak­kai­tam­me kat­ta­vas­ti ympä­ri Ete­lä-Suo­mea ja Pohjois-Pohjanmaata.

Mik­si kame­ra­val­von­nan hank­ki­mi­nen kannattaa?

Tila­tur­van kame­ra­val­von­ta­rat­kai­su­jen avul­la voit tehok­kaas­ti ennal­taeh­käis­tä mur­to­ja ja asia­ton­ta liik­ku­mis­ta koti­si piha-alueil­la. Val­von­nan ansios­ta tal­len­nat luvat­to­man tun­keu­tu­mi­sen kotii­si tapahtumahetkellä.

Toi­mi­tus­si­säl­tööm­me kuu­luu aina kame­ra­val­von­nas­ta ilmoit­ta­vat kyl­tit ja tar­rat. Jo pel­käs­tään tie­to kame­ra­val­von­nas­ta voi kar­kot­taa luvat­to­mat vie­rai­li­jat kiin­teis­tö­si alueelta.

Kame­ra­val­von­nan avulla

  • Ennal­taeh­käi­set murtoja
  • Ehkäi­set var­kauk­sia koti­si sisä- ja ulkotiloissa
  • Lisäät tur­val­li­suut­ta­si ja säi­ly­tät mielenrauhasi
  • Tal­len­nat kotii­si tai pihal­le­si teh­dyn luvat­to­man tunkeutumisen

Sään- ja iskun­kes­tä­vät Dahua-kamerajärjestelmät

Käy­täm­me kai­kis­sa koh­teis­sam­me huip­pu­tek­no­lo­gial­la varus­tet­tu­ja Dahua-kame­roi­ta, joi­den kat­ta­vas­ta vali­koi­mas­ta löy­ty­vät sopi­vat rat­kai­sut jokai­seen tar­pee­seen kevyem­mis­tä Lite-sar­jan mal­leis­ta IVS-tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­viin Pro-sar­jan malleihin.

Maa­il­man toi­sek­si suu­rim­man val­von­ta­ka­me­ra­val­mis­ta­jan kame­rat toi­mi­vat jopa äärio­lo­suh­teis­sa. Kame­ra itses­sään kes­tää erin­omai­ses­ti pak­kas­ta aina -40 astee­seen saak­ka. Tal­len­nin voi­daan asen­taa puo­li­läm­pi­miin tiloi­hin, sil­lä myös se toi­mii jopa -5 pakkasasteessa.

Valit­ta­va­na­si on myös dome- eli kupu­mal­li­sia kame­roi­ta, joi­den van­daa­li­suo­ja­luo­ki­tus on IK10, mikä tar­koit­taa, että kame­ra kes­tää 20 jou­len suo­ran iskun. Käy­tän­nös­sä kame­ra siis kes­tää sär­ky­mät­tö­mä­nä jopa vasa­ran tai pesä­pal­lo­mai­lan iskun.

Anna Tila­tur­van tur­va­ta koti­si – Näin help­poa se on

1. ILMAI­NEN SUUNNITTELUKÄYNTI

Pyy­dä mei­dät ilmai­sel­le suun­nit­te­lu­käyn­nil­le. Tulem­me luok­se­si, kar­toi­tam­me koti­si ja tont­ti­si kame­ra­val­von­ta­tar­peet ja esit­te­lem­me sinul­le sopi­vim­mat rat­kai­sut. Demo­lait­tei­den avul­la pää­set heti tes­taa­maan val­von­ta­ka­me­roi­den käyt­töä. Las­kem­me sinul­le tar­jouk­sen kame­ra­rat­kai­suis­ta pai­kan pääl­lä. Suun­nit­te­lu­käyn­ti ei sido sinua mihinkään.

2. ASEN­NUS JA KÄYTTÖOPASTUS

Mikä­li ehdot­ta­mam­me kame­ra­val­von­ta­rat­kai­su miel­lyt­tää sinua, sovim­me kame­roi­den asen­nusa­jan­koh­dan. Tulem­me asen­ta­maan kame­rat ja opas­tam­me sinua lait­tei­den käy­tös­sä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Asen­nusai­ka vaih­te­lee kiin­teis­tön koos­ta ja kame­roi­den mää­räs­tä riip­puen yhdes­tä kym­me­neen päivään.

3. KÄYT­TÖ­VAL­MIS KAME­RA­JÄR­JES­TEL­MÄ VUO­DEN TAKUULLA

Sinul­la on nyt koto­na­si käyt­tö­val­mis val­von­ta­ka­me­ra­jär­jes­tel­mä vuo­den takuul­la. Help­po­käyt­töi­sen jär­jes­tel­män ansios­ta voit tar­kas­tel­la live­ku­vaa ja tal­len­tei­ta puhe­li­mel­ta­si, table­til­ta­si tai vaik­ka­pa kan­net­ta­van tie­to­ko­nee­si näy­töl­tä, mis­sä ja mil­loin tahansa.

Tulem­me myös tar­vit­taes­sa huol­ta­maan lait­tee­si takuu­ai­ka­na vähin­tään vii­kon sisäl­lä vikail­moi­tuk­ses­ta­si. Takuu­ajan umpeu­dut­tua saat meil­tä lisä­pal­ve­lu­na huol­lot kaik­kiin asen­ta­miim­me kameroihin.

Tur­vaa koti­si ja lähim­mäi­se­si – Varaa ilmai­nen suun­nit­te­lu­käyn­ti täältä!