Suo­jaa kiin­teis­tö­si,
seu­raa reaa­lia­jas­sa ja ehkäi­se vahingot

Kame­ra­val­von­ta kotiin

Tur­vaa koti­si Tila­tur­van kame­ra­val­von­nan avul­la. Kame­ra­val­von­ta on teho­kas kei­no ennal­taeh­käis­tä luvat­to­mien vie­rai­li­joi­den tun­keu­tu­mi­nen kotiin.

Kame­ra­val­von­ta yritykselle

Kame­ra­val­von­nan avul­la ehkäi­set asia­ton­ta liik­ku­mis­ta yri­tyk­se­si alu­eel­la ja suo­jaat yri­tyk­se­si ilki­val­lal­ta. Vahin­gon sat­tues­sa kame­ra tal­len­taa mur­ron tai tihu­työn tapah­tu­ma­het­kel­lä ja jäl­ki­va­hin­ko­jen sel­vit­te­lys­tä tulee huo­mat­ta­vas­ti vaivattomampaa.

Mök­ki­tur­va-kame­ra­val­von­ta

Mök­ki­tur­van kame­ra­val­von­ta­rat­kai­su­jen ansios­ta suo­jaat myös kesä­mök­ki­si tai vapaa-aja­na­sun­to­si sil­loin­kin, kun et itse ole pai­kal­la. Ennal­taeh­käi­se mur­rot ja vahin­got kor­kea­luok­kais­ten val­von­ta­ka­me­roi­den avulla.

Tila­tur­van kame­ra­val­von­ta­rat­kai­su­jen avul­la tur­vaat niin arke­si kuin arvokkaimpasi.

Kaik­kiin val­von­ta­ka­me­ra­rat­kai­sui­him­me kuu­luu vakio­na etä­käyt­tö ja mah­dol­li­suus seu­ra­ta kame­roi­den live­ku­vaa reaa­lia­jas­sa hel­pos­ti puhe­li­men, table­tin ja tie­to­ko­neen näy­töl­tä, mis­sä ja mil­loin tahansa.

Nuku yösi rauhassa

Val­von­ta­ka­me­roi­den ja etä­seu­ran­ta­mah­dol­li­suu­den ansios­ta sinun ei tar­vit­se työ­päi­vän tai loman aika­na miet­tiä, onko koto­na kaik­ki hyvin. Tur­vaat yri­tyk­se­si ja sen omai­suu­den 24 tun­tia vuo­ro­kau­des­sa. Voit nuk­kua yösi rau­has­sa ja näet reaa­lia­jas­sa, mitä mökil­lä­si tapah­tuu sil­loin, kun et ole itse paikalla.

Kame­ra­val­von­ta­rat­kai­su­jen edelläkävijä

Käy­tös­säm­me ovat vain par­hain­ta ja uusin­ta tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­vät Dahua-val­von­ta­ka­me­rat. Tuo­te­per­hees­tä löy­ty­vät niin kus­tan­nus­te­hok­kaat ja kevyem­piin rat­kai­sui­hin sovel­tu­vat Lite-sar­jan kame­rat kuin äärim­mäi­sen moni­puo­li­siin tar­pei­siin sovel­tu­vat IVS-tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­vät Pro-sar­jan kamerat.

Vain yksi hin­ta, ei sitout­ta­via kuukausimaksuja

Me tuom­me laa­duk­kaat mut­ta kus­tan­nus­te­hok­kaat lai­te­ko­ko­nai­suu­det kaik­kien saa­ta­vil­le. Kame­roi­den asen­nuk­sen ja käyt­tö­opas­tuk­sen jäl­keen lait­teis­ton hal­lin­ta on sinul­la itsel­lä­si. Kon­sep­tim­me idea on se, että mak­sat vain yhden hin­nan, eikä sinun tar­vit­se sitou­tua kal­lii­siin kuu­kausit­tai­siin pal­ve­lu- ja ylläpitomaksuihin.

Las­ke koti­si, mök­ki­si tai yri­tyk­se­si val­von­ta­ka­me­ra­rat­kai­sul­le hin­ta käte­väs­ti hintalaskurillamme!